Privacy Declaration

Privacy Declaration

Privacy verklaring MyDeltares Websites

Als u persoonsgegevens aan Deltares verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deltares gebruikt verzamelde persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Deltares zal uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve nadat dit specifiek aan u is voorgelegd en u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, of in het geval van een wettelijke verplichting. Zie voor nadere details de specificatie hieronder.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens, hanteert Deltares beleid inzake informatiebeveiliging en omgang met privacy. Zo treffen wij effectieve technische en organisatorische maatregelen, waaronder een beheersysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de internationale norm (ISO 27001:2013) en relevante wet- en regelgeving; doorlopende procedures om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten; maatregelen omtrent gegevensback-up, systeemtoegang, systeemintegriteit, viruscontrole, wachtwoorden en codering, en een doeltreffend bedrijfscalamiteitenplan.

Als u wilt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken, kunt u dat schriftelijk bij ons opvragen. Tevens is het mogelijk om via uw MyDeltares account, uw persoonsgegevens in te zien. Mocht het zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn, dan zullen we deze op uw verzoek voor u corrigeren of u kunt deze zelf aanpassen via uw MyDeltares account. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw gegevens te verwijderen. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u uw toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de manier waarop Deltares uw persoonsgegevens verwerkt, of als u een bezwaar heeft naar aanleiding van de afhandeling van uw verzoek tot inzage, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Tevens kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over dit privacystatement, over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via:

Deltares

Postbus 177
2600 MH Delft
tel: +31 (0)88 335 8273 (8.00 – 17.30 uur bereikbaar)
email: dataprotection@deltares.nl

Aanmaken van een MyDeltares account

Wanneer u een MyDeltares account aanmaakt op een van de MyDeltares websites worden uw gegevens opgeslagen onder uw MyDeltares accountomgeving. Hier kunt u uw gegevens ten alle tijden inzien en aanpassen. Afhankelijk van de diensten die u afneemt van een of meerdere MyDeltares websites kunnen additionele gegevens worden gevraagd. Deze gegevens zullen worden toegevoegd aan uw MyDeltares account, waar deze door u beheerd kunnen worden. Deze gegevens zullen wij voor geen ander doel gebruiken dan het bieden van de aangegeven functionaliteiten op de MyDeltares websites. Daarnaast leggen wij voor beveiligingsdoeleinden gegevens vast over de momenten waarop u ingelogd bent.

Uw MyDeltares account, met alle door uw verstrekte gegevens, wordt automatisch verwijderd of geanonimiseerd 3 jaar na het laatste moment van inloggen.
Inschrijving nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor een nieuwsbrief van Deltares?

Dan gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van de betreffende verzendlijst verwijderd. Tevens is het mogelijk om uw nieuwebrief instellingen te beheren via uw MyDeltares account. Hier kunt u instellen welke nieuwsbrieven u wenst te ontvangen. Bij het aanmaken van uw MyDeltares account bent u standaard aangemeld voor alle nieuwsbrieven.

Inschrijving evenement

Meldt u zich aan voor een evenement van Deltares? Dan gebruiken wij de door u opgegeven gegevens (uw naam, organisatie, functie (optioneel) en emailadres) uitsluitend om u te registreren voor dit evenement en om vooraf een beeld te vormen van het type deelnemers dat zich heeft aangemeld. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Zowel uw persoonsgegevens als uw inschrijfgegevens worden opgeslagen onder uw MyDeltares account, waar u ze zelf kunt beheren. Uw inschrijvingsgegevens blijven bewaard zolang uw MyDeltares account actief is of tot deze door uw worden verwijderd.

Afnemen/downloaden van gratis producten of diensten

Wij verwerken de gevraagde gegevens (uw naam, organisatie (optioneel), adres en woonplaats (optioneel), emailadres, en bestelgegevens) om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en om u bij vragen adequaat te kunnen informeren. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Voor het afnemen/downloaden van gratis producten of diensten kunnen additionele gegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden toegevoegd aan uw MyDeltares account, waar u ze zelf kunt beheren. Deze gegevens worden bewaard zolang uw MyDeltares account actief blijft.

Afnemen/downloaden van betaalde producten of diensten

Wij verwerken de gevraagde gegevens (uw naam, organisatie (optioneel), adres en woonplaats (optioneel), factuuradres en – woonplaats (optioneel), emailadres, en bestelgegevens) om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en om – op uw verzoek – adequate ondersteuning te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over Deltares-gerelateerde nieuwsberichten, producten, diensten of evenementen die voor u mogelijk interessant zijn. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Voor het afnemen van betaalde producten of diensten worden naast de facturatiegegevens geen additionele gegevens opgeslagen anders dan uw persoonsgegevens, die zijn terug te vinden onder uw MyDeltares account, waar u ze zelf kunt beheren. Facturatiegegevens worden bewaard gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar die geldt voor onze verkoopadministratie (dit is de fiscale bewaarplicht). Na afloop van deze 7 jaar worden de gegevens verwijderd.

Posten van bericht(en) op een forum of blog

Berichten die u met uw MyDeltares account plaats op een forum of blog van een van de MyDeltares websites worden bewaard zolang uw MyDeltares account actief is. Zodra uw MyDeltares account wordt opgeheven, op uw verzoek of na een periode van 3 jaar na het laatste moment van inloggen, zullen uw berichten worden geanonimiseerd. Alle verzamelde gegevens zullen wij voor geen ander doel gebruiken dan het bieden van de functionaliteiten op deze website, te weten het bieden van een forumfunctionaliteit.

Opzeggen van uw MyDeltares account

Om uw MyDeltares account op te zeggen, dient u een e-mail te sturen naar mydeltares@deltares.nl. Na het ontvangen van uw verzoek zal uw MyDeltares account worden verwijderd en zullen alle gekoppelde gegevens worden verwijderd dan wel geanonimiseerd met uitzondering van facturatiegegevens. Voor facturatiegegevens geld een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, waarna de gegevens alsnog verwijderd zullen worden. Tevens zal uw MyDeltares account automatisch opgeheven worden 3 jaar na het laatste moment van inloggen.