Geo Klantendag 2017

Donderdag, 15 juni 2017

Paviljoen 1
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 15 juni 2017
Tijd 12:30 - 17:30
Gebruikersdag
1.5
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Joris van Ruijven
 

Programma

Op de Geo Klantendag 2017 staat vernieuwing centraal: vernieuwing in de vorm van recent uitgebrachte software, maar ook vernieuwingen in bestaande software en vernieuwing in rekenmethodes.

Met korte lezingen en workshops gegeven door onze adviseurs, kunt u kennismaken met de volgende vier onderwerpen:

  • Anura3D – modelleren met MPM
  • Probabilistic Toolkit
  • D-Geo Stability – Ongedraineerd rekenen
  • D-Geo Flow.

De lezingen en interactieve workshops worden gegeven in 2 x 4 parallelle sessies. Gedurende de middag is er dus de mogelijkheid om van 2 onderwerpen een sessie bij te wonen.

Anura3D - modelleren met MPM

Interactie tussen grond, water en constructies speelt een belangrijke rol in veel civieltechnische problemen. Voorbeelden hiervan zijn aardverschuivingen veroorzaakt door zware regenval, de stabiliteit van dijken tijdens hoogwater of het installeren van paalfunderingen in verzadigde grond. De combinatie van grote vervormingen, koppeling tussen grond en water en de interactie tussen grond en constructie is met klassieke rekenmethodes moeilijk te modelleren.
De “material point method” (MPM) is een numerieke methode die het mogelijk maakt om grote vervormingen te modeleren. Anura3D is software ontwikkeld om geavanceerde grond-water-constructie interactie te modelleren met MPM.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op de principes van MPM en worden voorbeelden van toepassingen binnen Anura3D  getoond. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om de actuele ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden binnen Anura3D te bespreken. 

 

Probabilistic Toolkit

Vaak worden civieltechnische ontwerpen op een deterministische manier doorgerekend met behulp van veiligheidsfactoren. Deze manier van werken is vaak conservatief en voldoet mogelijk niet aan de norm. Een probabilistische analyse is een zuivere analyse waar de onzekerheid in de relevante parameters expliciet wordt meegenomen. Dit resulteert in veel gevallen in een minder conservatief ontwerp wat mogelijk wel voldoet aan de norm.

De door Deltares ontwikkelde Probabilistic Toolkit maakt het mogelijk om probabilistische analyses, bandbreedte -berekeningen en gevoeligheidsanalyses uit te voeren op een breed scala aan modellen, zoals D-HYDRO Suite, Delft3D 4 Suite, SOBEK 2 Suite, geotechnische modellen, gescripte Python modellen en in serie geschakelde modellen.

In de workshop wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van de Probabilistic Toolkit aan de hand van een eenvoudig gescript model. Een aantal probabilistische technieken worden hierbij gedemonstreerd en er wordt ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillende technieken. Met behulp van een macrostabiliteitsberekening wordt dit ook op een realistische case toegepast. 

 

D-Geo Stability - Ongedraineerd rekenen

De modellering van de sterkte van de grond verandert in het WBI. Voor cohesieve lagen zijn we overgestapt op het SHANSEP model. Dit vergt qua grondonderzoek en modellering een andere aanpak dan dat wij traditioneel gewend zijn. Deze workshop toont de mogelijkheden die D-Geo Stability biedt om conform de WBI filosofie te toetsen en te ontwerpen.

De workshop behandelt de beginselen van het ongedraineerde gedrag van grond conform het SHANSEP model. De interpretatie van proeven wordt behandeld waarna wordt overgegaan naar de schematisatie binnen D-Geo Stability. Aan het einde van de workshop heeft de gebruiker beter begrip hoe de ongedraineerde sterkte gemobiliseerd wordt en hoe dit te modelleren in D-Geo Stability.

 

D-Geo Flow 

Piping is een belangrijk faalmechanisme voor dijken. In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor dit mechanisme, zowel door de inhoudelijke veranderingen in de beoordelingsmethodiek als door de hoge faalkansen die volgen uit toetsen en veiligheidsstudies.

Op dit moment wordt het mechanisme beoordeeld met het model van Sellmeijer. Van dit model is een rekenregel afgeleid voor de vereenvoudigde situatie met homogene ondergrond en stationaire grondwaterstroming. In werkelijkheid is de ondergrond complex en gelaagd, en is zowel de hydraulische belasting als de grondwaterstroming tijdsafhankelijk.

Om dergelijke complexe situaties te kunnen beoordelen is D-Geo Flow ontwikkeld. D-Geo Flow is een graphical user interface voor het eindige elementen rekenplatform DGFlow. Het model bevat een pipingmodule, gebaseerd op het model van Sellmeijer, om bij een gegeven waterstandsverloop te kunnen beoordelen of piping kan optreden.

In D-Geo Flow is het mogelijk om 2D transiënte grondwaterstromingsberekeningen uit te voeren met gelaagde grondopbouw, waarin zowel een tijdsafhankelijke hydraulische belasting, de samendrukbaarheid van het korrelskelet en het grondwater, en verandering van de freatische lijn meegenomen worden.

DGFlow is met succes toegepast in enkele test cases. Met D-Geo Flow worden de mogelijkheden van dit programma voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

 

In de presentatie wordt een voorbeeld gegeven van een D-Geo Flow berekening en wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van D-Geo Flow past in de bredere visie voor piping. Daarnaast is er de mogelijkheid om op de DemoPlaza zelf met D-Geo Flow aan de slag te gaan. 

 

Programma - Donderdag, 15 juni 2017

Tijd Event
12:30 - 13:30 Ontvangst en lunch
13:30 - 14:00 Introductie
14:00 - 15:15 Lezing/ workshop ronde 1
Lezingen en workshops voor: Anura3D - modelleren met MPM, Probabilistic Toolkit, D-Geo Stability - Ongedraineerd rekenen en D-Geo Flow
15:15 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:45 Lezing/ workshop ronde 2
Lezingen en workshops voor: Anura3D - modelleren met MPM, Probabilistic Toolkit, D-Geo Stability - Ongedraineerd rekenen en D-Geo Flow
16:45 - 17:00 Plenaire afsluiting en borrel